2. Syllables

Each word is composed of CVT. We will list the consonants, vowels and tones here again.

Consonants (56)

c, d, f, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, y, z
ch, dh, hl, hm, hn, kh, ml, nc, nk, np, nq, nr, nt, ny, ph, pl, qh, rh, th, ts, tx, xy
hml, hny, nch, nkh, nph, npl, nqh, nrh, nth, nts, ntx, plh, tsh, txh
nplh, ntsh, ntxh

Vowels (13)

a, e, i, o, u, w
ai, au, aw, ee, ia, oo, ua

Tones (7)

j, s, v, m, g, b, _

Pick any single consonant, vowel and tone, and you most likely have spelled a Hmong word, or made a Hmong syllable, at the very least. Let’s say we pick

  • c (as the consonant),

  • a (as the vowel), and

  • g (as the tone).

The spelling cag is a Hmong word, meaning root (as in tree roots) in English.

Warning

We stated previously that there are 5,200 total possible syllables in RPA, however, this number of permutations does not mean that there are only 5,200 total Hmong words. RPA has limitations; there are Hmong words that RPA cannot spell; some words are spelled exactly the same but are completely different words (homonyms). An example of a homonym is kab which may mean line (as a in straight line) or insect. Lastly, some Hmong words are multi-syllablic.

Considering all these factors, with some very unrealistic and strong assumptions, the theoretical upperbound of permutations of Hmong words based on RPA alone, is huge: \(5200 + ^{5200}P_{2} + ^{5200}P_{3} + ^{5200}P_{4}\). The dominating term \(^{5200}P_{4}\) is already over 730,000,000,000,000 (730 trillion)!

Warning

Sometimes we will state syllable or word, but the context should make the meaning clear.

From this point onward, creating Hmong words should be fun, as it is as easy as mixing and matching elements from C, V and T. The challenge, however, is enunciation, especially with respect to tones.

Note

It might also help to have a geometric view of the space of possible syllables in RPA. By this, we mean, think of the X-Y-Z 3-dimensional (3D) Cartesian coordinate system. When you move along the X, Y and Z axes and stop, you end up with a x-y-z coordinate in 3D space. Instead of X-Y-Z, replace these axes with C-V-T. Of course, there is no cardinality with the consonants, vowels or tones, but we may order them as we have been doing so along these axes. Traveling along these axes will also map to a c-v-t coordinate pointing to a unique syllable.

2.1. Mono-consonant syllables

Click on the syllables to hear what they sound like.

Syllables with Single Letter Consonant

j

s

v

m

g

b

_

caj

cas

cav

cam

cag

cab

ca

cej

ces

cev

cem

ceg

ceb

ce

cij

cis

civ

cim

cig

cib

ci

coj

cos

cov

com

cog

cob

co

cuj

cus

cuv

cum

cug

cub

cu

cwj

cws

cwv

cwm

cwg

cwb

cw

caij

cais

caiv

caim

caig

caib

cai

cauj

caus

cauv

caum

caug

caub

cau

cawj

caws

cawv

cawm

cawg

cawb

caw

ceej

cees

ceev

ceem

ceeg

ceeb

cee

ciaj

cias

ciav

ciam

ciag

ciab

cia

cooj

coos

coov

coom

coog

coob

coo

cuaj

cuas

cuav

cuam

cuag

cuab

cua

daj

das

dav

dam

dag

dab

da

dej

des

dev

dem

deg

deb

de

dij

dis

div

dim

dig

dib

di

doj

dos

dov

dom

dog

dob

do

duj

dus

duv

dum

dug

dub

du

dwj

dws

dwv

dwm

dwg

dwb

dw

daij

dais

daiv

daim

daig

daib

dai

dauj

daus

dauv

daum

daug

daub

dau

dawj

daws

dawv

dawm

dawg

dawb

daw

deej

dees

deev

deem

deeg

deeb

dee

diaj

dias

diav

diam

diag

diab

dia

dooj

doos

doov

doom

doog

doob

doo

duaj

duas

duav

duam

duag

duab

dua

faj

fas

fav

fam

fag

fab

fa

fej

fes

fev

fem

feg

feb

fe

fij

fis

fiv

fim

fig

fib

fi

foj

fos

fov

fom

fog

fob

fo

fuj

fus

fuv

fum

fug

fub

fu

fwj

fws

fwv

fwm

fwg

fwb

fw

faij

fais

faiv

faim

faig

faib

fai

fauj

faus

fauv

faum

faug

faub

fau

fawj

faws

fawv

fawm

fawg

fawb

faw

feej

fees

feev

feem

feeg

feeb

fee

fiaj

fias

fiav

fiam

fiag

fiab

fia

fooj

foos

foov

foom

foog

foob

foo

fuaj

fuas

fuav

fuam

fuag

fuab

fua

haj

has

hav

ham

hag

hab

ha

hej

hes

hev

hem

heg

heb

he

hij

his

hiv

him

hig

hib

hi

hoj

hos

hov

hom

hog

hob

ho

huj

hus

huv

hum

hug

hub

hu

hwj

hws

hwv

hwm

hwg

hwb

hw

haij

hais

haiv

haim

haig

haib

hai

hauj

haus

hauv

haum

haug

haub

hau

hawj

haws

hawv

hawm

hawg

hawb

haw

heej

hees

heev

heem

heeg

heeb

hee

hiaj

hias

hiav

hiam

hiag

hiab

hia

hooj

hoos

hoov

hoom

hoog

hoob

hoo

huaj

huas

huav

huam

huag

huab

hua

kaj

kas

kav

kam

kag

kab

ka

kej

kes

kev

kem

keg

keb

ke

kij

kis

kiv

kim

kig

kib

ki

koj

kos

kov

kom

kog

kob

ko

kuj

kus

kuv

kum

kug

kub

ku

kwj

kws

kwv

kwm

kwg

kwb

kw

kaij

kais

kaiv

kaim

kaig

kaib

kai

kauj

kaus

kauv

kaum

kaug

kaub

kau

kawj

kaws

kawv

kawm

kawg

kawb

kaw

keej

kees

keev

keem

keeg

keeb

kee

kiaj

kias

kiav

kiam

kiag

kiab

kia

kooj

koos

koov

koom

koog

koob

koo

kuaj

kuas

kuav

kuam

kuag

kuab

kua

laj

las

lav

lam

lag

lab

la

lej

les

lev

lem

leg

leb

le

lij

lis

liv

lim

lig

lib

li

loj

los

lov

lom

log

lob

lo

luj

lus

luv

lum

lug

lub

lu

lwj

lws

lwv

lwm

lwg

lwb

lw

laij

lais

laiv

laim

laig

laib

lai

lauj

laus

lauv

laum

laug

laub

lau

lawj

laws

lawv

lawm

lawg

lawb

law

leej

lees

leev

leem

leeg

leeb

lee

liaj

lias

liav

liam

liag

liab

lia

looj

loos

loov

loom

loog

loob

loo

luaj

luas

luav

luam

luag

luab

lua

maj

mas

mav

mam

mag

mab

ma

mej

mes

mev

mem

meg

meb

me

mij

mis

miv

mim

mig

mib

mi

moj

mos

mov

mom

mog

mob

mo

muj

mus

muv

mum

mug

mub

mu

mwj

mws

mwv

mwm

mwg

mwb

mw

maij

mais

maiv

maim

maig

maib

mai

mauj

maus

mauv

maum

maug

maub

mau

mawj

maws

mawv

mawm

mawg

mawb

maw

meej

mees

meev

meem

meeg

meeb

mee

miaj

mias

miav

miam

miag

miab

mia

mooj

moos

moov

moom

moog

moob

moo

muaj

muas

muav

muam

muag

muab

mua

naj

nas

nav

nam

nag

nab

na

nej

nes

nev

nem

neg

neb

ne

nij

nis

niv

nim

nig

nib

ni

noj

nos

nov

nom

nog

nob

no

nuj

nus

nuv

num

nug

nub

nu

nwj

nws

nwv

nwm

nwg

nwb

nw

naij

nais

naiv

naim

naig

naib

nai

nauj

naus

nauv

naum

naug

naub

nau

nawj

naws

nawv

nawm

nawg

nawb

naw

neej

nees

neev

neem

neeg

neeb

nee

niaj

nias

niav

niam

niag

niab

nia

nooj

noos

noov

noom

noog

noob

noo

nuaj

nuas

nuav

nuam

nuag

nuab

nua

paj

pas

pav

pam

pag

pab

pa

pej

pes

pev

pem

peg

peb

pe

pij

pis

piv

pim

pig

pib

pi

poj

pos

pov

pom

pog

pob

po

puj

pus

puv

pum

pug

pub

pu

pwj

pws

pwv

pwm

pwg

pwb

pw

paij

pais

paiv

paim

paig

paib

pai

pauj

paus

pauv

paum

paug

paub

pau

pawj

paws

pawv

pawm

pawg

pawb

paw

peej

pees

peev

peem

peeg

peeb

pee

piaj

pias

piav

piam

piag

piab

pia

pooj

poos

poov

poom

poog

poob

poo

puaj

puas

puav

puam

puag

puab

pua

qaj

qas

qav

qam

qag

qab

qa

qej

qes

qev

qem

qeg

qeb

qe

qij

qis

qiv

qim

qig

qib

qi

qoj

qos

qov

qom

qog

qob

qo

quj

qus

quv

qum

qug

qub

qu

qwj

qws

qwv

qwm

qwg

qwb

qw

qaij

qais

qaiv

qaim

qaig

qaib

qai

qauj

qaus

qauv

qaum

qaug

qaub

qau

qawj

qaws

qawv

qawm

qawg

qawb

qaw

qeej

qees

qeev

qeem

qeeg

qeeb

qee

qiaj

qias

qiav

qiam

qiag

qiab

qia

qooj

qoos

qoov

qoom

qoog

qoob

qoo

quaj

quas

quav

quam

quag

quab

qua

raj

ras

rav

ram

rag

rab

ra

rej

res

rev

rem

reg

reb

re

rij

ris

riv

rim

rig

rib

ri

roj

ros

rov

rom

rog

rob

ro

ruj

rus

ruv

rum

rug

rub

ru

rwj

rws

rwv

rwm

rwg

rwb

rw

raij

rais

raiv

raim

raig

raib

rai

rauj

raus

rauv

raum

raug

raub

rau

rawj

raws

rawv

rawm

rawg

rawb

raw

reej

rees

reev

reem

reeg

reeb

ree

riaj

rias

riav

riam

riag

riab

ria

rooj

roos

roov

room

roog

roob

roo

ruaj

ruas

ruav

ruam

ruag

ruab

rua

saj

sas

sav

sam

sag

sab

sa

sej

ses

sev

sem

seg

seb

se

sij

sis

siv

sim

sig

sib

si

soj

sos

sov

som

sog

sob

so

suj

sus

suv

sum

sug

sub

su

swj

sws

swv

swm

swg

swb

sw

saij

sais

saiv

saim

saig

saib

sai

sauj

saus

sauv

saum

saug

saub

sau

sawj

saws

sawv

sawm

sawg

sawb

saw

seej

sees

seev

seem

seeg

seeb

see

siaj

sias

siav

siam

siag

siab

sia

sooj

soos

soov

soom

soog

soob

soo

suaj

suas

suav

suam

suag

suab

sua

taj

tas

tav

tam

tag

tab

ta

tej

tes

tev

tem

teg

teb

te

tij

tis

tiv

tim

tig

tib

ti

toj

tos

tov

tom

tog

tob

to

tuj

tus

tuv

tum

tug

tub

tu

twj

tws

twv

twm

twg

twb

tw

taij

tais

taiv

taim

taig

taib

tai

tauj

taus

tauv

taum

taug

taub

tau

tawj

taws

tawv

tawm

tawg

tawb

taw

teej

tees

teev

teem

teeg

teeb

tee

tiaj

tias

tiav

tiam

tiag

tiab

tia

tooj

toos

toov

toom

toog

toob

too

tuaj

tuas

tuav

tuam

tuag

tuab

tua

vaj

vas

vav

vam

vag

vab

va

vej

ves

vev

vem

veg

veb

ve

vij

vis

viv

vim

vig

vib

vi

voj

vos

vov

vom

vog

vob

vo

vuj

vus

vuv

vum

vug

vub

vu

vwj

vws

vwv

vwm

vwg

vwb

vw

vaij

vais

vaiv

vaim

vaig

vaib

vai

vauj

vaus

vauv

vaum

vaug

vaub

vau

vawj

vaws

vawv

vawm

vawg

vawb

vaw

veej

vees

veev

veem

veeg

veeb

vee

viaj

vias

viav

viam

viag

viab

via

vooj

voos

voov

voom

voog

voob

voo

vuaj

vuas

vuav

vuam

vuag

vuab

vua

xaj

xas

xav

xam

xag

xab

xa

xej

xes

xev

xem

xeg

xeb

xe

xij

xis

xiv

xim

xig

xib

xi

xoj

xos

xov

xom

xog

xob

xo

xuj

xus

xuv

xum

xug

xub

xu

xwj

xws

xwv

xwm

xwg

xwb

xw

xaij

xais

xaiv

xaim

xaig

xaib

xai

xauj

xaus

xauv

xaum

xaug

xaub

xau

xawj

xaws

xawv

xawm

xawg

xawb

xaw

xeej

xees

xeev

xeem

xeeg

xeeb

xee

xiaj

xias

xiav

xiam

xiag

xiab

xia

xooj

xoos

xoov

xoom

xoog

xoob

xoo

xuaj

xuas

xuav

xuam

xuag

xuab

xua

yaj

yas

yav

yam

yag

yab

ya

yej

yes

yev

yem

yeg

yeb

ye

yij

yis

yiv

yim

yig

yib

yi

yoj

yos

yov

yom

yog

yob

yo

yuj

yus

yuv

yum

yug

yub

yu

ywj

yws

ywv

ywm

ywg

ywb

yw

yaij

yais

yaiv

yaim

yaig

yaib

yai

yauj

yaus

yauv

yaum

yaug

yaub

yau

yawj

yaws

yawv

yawm

yawg

yawb

yaw

yeej

yees

yeev

yeem

yeeg

yeeb

yee

yiaj

yias

yiav

yiam

yiag

yiab

yia

yooj

yoos

yoov

yoom

yoog

yoob

yoo

yuaj

yuas

yuav

yuam

yuag

yuab

yua

zaj

zas

zav

zam

zag

zab

za

zej

zes

zev

zem

zeg

zeb

ze

zij

zis

ziv

zim

zig

zib

zi

zoj

zos

zov

zom

zog

zob

zo

zuj

zus

zuv

zum

zug

zub

zu

zwj

zws

zwv

zwm

zwg

zwb

zw

zaij

zais

zaiv

zaim

zaig

zaib

zai

zauj

zaus

zauv

zaum

zaug

zaub

zau

2.2. Bi-consonant syllables

Click on the syllables to hear what they sound like.

Syllables with Two Letter Consonant

j

s

v

m

g

b

_

chaj

chas

chav

cham

chag

chab

cha

chej

ches

chev

chem

cheg

cheb

che

chij

chis

chiv

chim

chig

chib

chi

choj

chos

chov

chom

chog

chob

cho

chuj

chus

chuv

chum

chug

chub

chu

chwj

chws

chwv

chwm

chwg

chwb

chw

chaij

chais

chaiv

chaim

chaig

chaib

chai

chauj

chaus

chauv

chaum

chaug

chaub

chau

chawj

chaws

chawv

chawm

chawg

chawb

chaw

cheej

chees

cheev

cheem

cheeg

cheeb

chee

chiaj

chias

chiav

chiam

chiag

chiab

chia

chooj

choos

choov

choom

choog

choob

choo

chuaj

chuas

chuav

chuam

chuag

chuab

chua

dhaj

dhas

dhav

dham

dhag

dhab

dha

dhej

dhes

dhev

dhem

dheg

dheb

dhe

dhij

dhis

dhiv

dhim

dhig

dhib

dhi

dhoj

dhos

dhov

dhom

dhog

dhob

dho

dhuj

dhus

dhuv

dhum

dhug

dhub

dhu

dhwj

dhws

dhwv

dhwm

dhwg

dhwb

dhw

dhaij

dhais

dhaiv

dhaim

dhaig

dhaib

dhai

dhauj

dhaus

dhauv

dhaum

dhaug

dhaub

dhau

dhawj

dhaws

dhawv

dhawm

dhawg

dhawb

dhaw

dheej

dhees

dheev

dheem

dheeg

dheeb

dhee

dhiaj

dhias

dhiav

dhiam

dhiag

dhiab

dhia

dhooj

dhoos

dhoov

dhoom

dhoog

dhoob

dhoo

dhuaj

dhuas

dhuav

dhuam

dhuag

dhuab

dhua

hlaj

hlas

hlav

hlam

hlag

hlab

hla

hlej

hles

hlev

hlem

hleg

hleb

hle

hlij

hlis

hliv

hlim

hlig

hlib

hli

hloj

hlos

hlov

hlom

hlog

hlob

hlo

hluj

hlus

hluv

hlum

hlug

hlub

hlu

hlwj

hlws

hlwv

hlwm

hlwg

hlwb

hlw

hlaij

hlais

hlaiv

hlaim

hlaig

hlaib

hlai

hlauj

hlaus

hlauv

hlaum

hlaug

hlaub

hlau

hlawj

hlaws

hlawv

hlawm

hlawg

hlawb

hlaw

hleej

hlees

hleev

hleem

hleeg

hleeb

hlee

hliaj

hlias

hliav

hliam

hliag

hliab

hlia

hlooj

hloos

hloov

hloom

hloog

hloob

hloo

hluaj

hluas

hluav

hluam

hluag

hluab

hlua

hmaj

hmas

hmav

hmam

hmag

hmab

hma

hmej

hmes

hmev

hmem

hmeg

hmeb

hme

hmij

hmis

hmiv

hmim

hmig

hmib

hmi

hmoj

hmos

hmov

hmom

hmog

hmob

hmo

hmuj

hmus

hmuv

hmum

hmug

hmub

hmu

hmwj

hmws

hmwv

hmwm

hmwg

hmwb

hmw

hmaij

hmais

hmaiv

hmaim

hmaig

hmaib

hmai

hmauj

hmaus

hmauv

hmaum

hmaug

hmaub

hmau

hmawj

hmaws

hmawv

hmawm

hmawg

hmawb

hmaw

hmeej

hmees

hmeev

hmeem

hmeeg

hmeeb

hmee

hmiaj

hmias

hmiav

hmiam

hmiag

hmiab

hmia

hmooj

hmoos

hmoov

hmoom

hmoog

hmoob

hmoo

hmuaj

hmuas

hmuav

hmuam

hmuag

hmuab

hmua

hnaj

hnas

hnav

hnam

hnag

hnab

hna

hnej

hnes

hnev

hnem

hneg

hneb

hne

hnij

hnis

hniv

hnim

hnig

hnib

hni

hnoj

hnos

hnov

hnom

hnog

hnob

hno

hnuj

hnus

hnuv

hnum

hnug

hnub

hnu

hnwj

hnws

hnwv

hnwm

hnwg

hnwb

hnw

hnaij

hnais

hnaiv

hnaim

hnaig

hnaib

hnai

hnauj

hnaus

hnauv

hnaum

hnaug

hnaub

hnau

hnawj

hnaws

hnawv

hnawm

hnawg

hnawb

hnaw

hneej

hnees

hneev

hneem

hneeg

hneeb

hnee

hniaj

hnias

hniav

hniam

hniag

hniab

hnia

hnooj

hnoos

hnoov

hnoom

hnoog

hnoob

hnoo

hnuaj

hnuas

hnuav

hnuam

hnuag

hnuab

hnua

khaj

khas

khav

kham

khag

khab

kha

khej

khes

khev

khem

kheg

kheb

khe

khij

khis

khiv

khim

khig

khib

khi

khoj

khos

khov

khom

khog

khob

kho

khuj

khus

khuv

khum

khug

khub

khu

khwj

khws

khwv

khwm

khwg

khwb

khw

khaij

khais

khaiv

khaim

khaig

khaib

khai

khauj

khaus

khauv

khaum

khaug

khaub

khau

khawj

khaws

khawv

khawm

khawg

khawb

khaw

kheej

khees

kheev

kheem

kheeg

kheeb

khee

khiaj

khias

khiav

khiam

khiag

khiab

khia

khooj

khoos

khoov

khoom

khoog

khoob

khoo

khuaj

khuas

khuav

khuam

khuag

khuab

khua

mlaj

mlas

mlav

mlam

mlag

mlab

mla

mlej

mles

mlev

mlem

mleg

mleb

mle

mlij

mlis

mliv

mlim

mlig

mlib

mli

mloj

mlos

mlov

mlom

mlog

mlob

mlo

mluj

mlus

mluv

mlum

mlug

mlub

mlu

mlwj

mlws

mlwv

mlwm

mlwg

mlwb

mlw

mlaij

mlais

mlaiv

mlaim

mlaig

mlaib

mlai

mlauj

mlaus

mlauv

mlaum

mlaug

mlaub

mlau

mlawj

mlaws

mlawv

mlawm

mlawg

mlawb

mlaw

mleej

mlees

mleev

mleem

mleeg

mleeb

mlee

mliaj

mlias

mliav

mliam

mliag

mliab

mlia

mlooj

mloos

mloov

mloom

mloog

mloob

mloo

mluaj

mluas

mluav

mluam

mluag

mluab

mlua

ncaj

ncas

ncav

ncam

ncag

ncab

nca

ncej

nces

ncev

ncem

nceg

nceb

nce

ncij

ncis

nciv

ncim

ncig

ncib

nci

ncoj

ncos

ncov

ncom

ncog

ncob

nco

ncuj

ncus

ncuv

ncum

ncug

ncub

ncu

ncwj

ncws

ncwv

ncwm

ncwg

ncwb

ncw

ncaij

ncais

ncaiv

ncaim

ncaig

ncaib

ncai

ncauj

ncaus

ncauv

ncaum

ncaug

ncaub

ncau

ncawj

ncaws

ncawv

ncawm

ncawg

ncawb

ncaw

nceej

ncees

nceev

nceem

nceeg

nceeb

ncee

nciaj

ncias

nciav

nciam

nciag

nciab

ncia

ncooj

ncoos

ncoov

ncoom

ncoog

ncoob

ncoo

ncuaj

ncuas

ncuav

ncuam

ncuag

ncuab

ncua

nkaj

nkas

nkav

nkam

nkag

nkab

nka

nkej

nkes

nkev

nkem

nkeg

nkeb

nke

nkij

nkis

nkiv

nkim

nkig

nkib

nki

nkoj

nkos

nkov

nkom

nkog

nkob

nko

nkuj

nkus

nkuv

nkum

nkug

nkub

nku

nkwj

nkws

nkwv

nkwm

nkwg

nkwb

nkw

nkaij

nkais

nkaiv

nkaim

nkaig

nkaib

nkai

nkauj

nkaus

nkauv

nkaum

nkaug

nkaub

nkau

nkawj

nkaws

nkawv

nkawm

nkawg

nkawb

nkaw

nkeej

nkees

nkeev

nkeem

nkeeg

nkeeb

nkee

nkiaj

nkias

nkiav

nkiam

nkiag

nkiab

nkia

nkooj

nkoos

nkoov

nkoom

nkoog

nkoob

nkoo

nkuaj

nkuas

nkuav

nkuam

nkuag

nkuab

nkua

npaj

npas

npav

npam

npag

npab

npa

npej

npes

npev

npem

npeg

npeb

npe

npij

npis

npiv

npim

npig

npib

npi

npoj

npos

npov

npom

npog

npob

npo

npuj

npus

npuv

npum

npug

npub

npu

npwj

npws

npwv

npwm

npwg

npwb

npw

npaij

npais

npaiv

npaim

npaig

npaib

npai

npauj

npaus

npauv

npaum

npaug

npaub

npau

npawj

npaws

npawv

npawm

npawg

npawb

npaw

npeej

npees

npeev

npeem

npeeg

npeeb

npee

npiaj

npias

npiav

npiam

npiag

npiab

npia

npooj

npoos

npoov

npoom

npoog

npoob

npoo

npuaj

npuas

npuav

npuam

npuag

npuab

npua

nqaj

nqas

nqav

nqam

nqag

nqab

nqa

nqej

nqes

nqev

nqem

nqeg

nqeb

nqe

nqij

nqis

nqiv

nqim

nqig

nqib

nqi

nqoj

nqos

nqov

nqom

nqog

nqob

nqo

nquj

nqus

nquv

nqum

nqug

nqub

nqu

nqwj

nqws

nqwv

nqwm

nqwg

nqwb

nqw

nqaij

nqais

nqaiv

nqaim

nqaig

nqaib

nqai

nqauj

nqaus

nqauv

nqaum

nqaug

nqaub

nqau

nqawj

nqaws

nqawv

nqawm

nqawg

nqawb

nqaw

nqeej

nqees

nqeev

nqeem

nqeeg

nqeeb

nqee

nqiaj

nqias

nqiav

nqiam

nqiag

nqiab

nqia

nqooj

nqoos

nqoov

nqoom

nqoog

nqoob

nqoo

nquaj

nquas

nquav

nquam

nquag

nquab

nqua

nraj

nras

nrav

nram

nrag

nrab

nra

nrej

nres

nrev

nrem

nreg

nreb

nre

nrij

nris

nriv

nrim

nrig

nrib

nri

nroj

nros

nrov

nrom

nrog

nrob

nro

nruj

nrus

nruv

nrum

nrug

nrub

nru

nrwj

nrws

nrwv

nrwm

nrwg

nrwb

nrw

nraij

nrais

nraiv

nraim

nraig

nraib

nrai

nrauj

nraus

nrauv

nraum

nraug

nraub

nrau

nrawj

nraws

nrawv

nrawm

nrawg

nrawb

nraw

nreej

nrees

nreev

nreem

nreeg

nreeb

nree

nriaj

nrias

nriav

nriam

nriag

nriab

nria

nrooj

nroos

nroov

nroom

nroog

nroob

nroo

nruaj

nruas

nruav

nruam

nruag

nruab

nrua

ntaj

ntas

ntav

ntam

ntag

ntab

nta

ntej

ntes

ntev

ntem

nteg

nteb

nte

ntij

ntis

ntiv

ntim

ntig

ntib

nti

ntoj

ntos

ntov

ntom

ntog

ntob

nto

ntuj

ntus

ntuv

ntum

ntug

ntub

ntu

ntwj

ntws

ntwv

ntwm

ntwg

ntwb

ntw

ntaij

ntais

ntaiv

ntaim

ntaig

ntaib

ntai

ntauj

ntaus

ntauv

ntaum

ntaug

ntaub

ntau

ntawj

ntaws

ntawv

ntawm

ntawg

ntawb

ntaw

nteej

ntees

nteev

nteem

nteeg

nteeb

ntee

ntiaj

ntias

ntiav

ntiam

ntiag

ntiab

ntia

ntooj

ntoos

ntoov

ntoom

ntoog

ntoob

ntoo

ntuaj

ntuas

ntuav

ntuam

ntuag

ntuab

ntua

nyaj

nyas

nyav

nyam

nyag

nyab

nya

nyej

nyes

nyev

nyem

nyeg

nyeb

nye

nyij

nyis

nyiv

nyim

nyig

nyib

nyi

nyoj

nyos

nyov

nyom

nyog

nyob

nyo

nyuj

nyus

nyuv

nyum

nyug

nyub

nyu

nywj

nyws

nywv

nywm

nywg

nywb

nyw

nyaij

nyais

nyaiv

nyaim

nyaig

nyaib

nyai

nyauj

nyaus

nyauv

nyaum

nyaug

nyaub

nyau

nyawj

nyaws

nyawv

nyawm

nyawg

nyawb

nyaw

nyeej

nyees

nyeev

nyeem

nyeeg

nyeeb

nyee

nyiaj

nyias

nyiav

nyiam

nyiag

nyiab

nyia

nyooj

nyoos

nyoov

nyoom

nyoog

nyoob

nyoo

nyuaj

nyuas

nyuav

nyuam

nyuag

nyuab

nyua

phaj

phas

phav

pham

phag

phab

pha

phej

phes

phev

phem

pheg

pheb

phe

phij

phis

phiv

phim

phig

phib

phi

phoj

phos

phov

phom

phog

phob

pho

phuj

phus

phuv

phum

phug

phub

phu

phwj

phws

phwv

phwm

phwg

phwb

phw

phaij

phais

phaiv

phaim

phaig

phaib

phai

phauj

phaus

phauv

phaum

phaug

phaub

phau

phawj

phaws

phawv

phawm

phawg

phawb

phaw

pheej

phees

pheev

pheem

pheeg

pheeb

phee

phiaj

phias

phiav

phiam

phiag

phiab

phia

phooj

phoos

phoov

phoom

phoog

phoob

phoo

phuaj

phuas

phuav

phuam

phuag

phuab

phua

plaj

plas

plav

plam

plag

plab

pla

plej

ples

plev

plem

pleg

pleb

ple

plij

plis

pliv

plim

plig

plib

pli

ploj

plos

plov

plom

plog

plob

plo

pluj

plus

pluv

plum

plug

plub

plu

plwj

plws

plwv

plwm

plwg

plwb

plw

plaij

plais

plaiv

plaim

plaig

plaib

plai

plauj

plaus

plauv

plaum

plaug

plaub

plau

plawj

plaws

plawv

plawm

plawg

plawb

plaw

pleej

plees

pleev

pleem

pleeg

pleeb

plee

pliaj

plias

pliav

pliam

pliag

pliab

plia

plooj

ploos

ploov

ploom

ploog

ploob

ploo

pluaj

pluas

pluav

pluam

pluag

pluab

plua

qhaj

qhas

qhav

qham

qhag

qhab

qha

qhej

qhes

qhev

qhem

qheg

qheb

qhe

qhij

qhis

qhiv

qhim

qhig

qhib

qhi

qhoj

qhos

qhov

qhom

qhog

qhob

qho

qhuj

qhus

qhuv

qhum

qhug

qhub

qhu

qhwj

qhws

qhwv

qhwm

qhwg

qhwb

qhw

qhaij

qhais

qhaiv

qhaim

qhaig

qhaib

qhai

qhauj

qhaus

qhauv

qhaum

qhaug

qhaub

qhau

qhawj

qhaws

qhawv

qhawm

qhawg

qhawb

qhaw

qheej

qhees

qheev

qheem

qheeg

qheeb

qhee

qhiaj

qhias

qhiav

qhiam

qhiag

qhiab

qhia

qhooj

qhoos

qhoov

qhoom

qhoog

qhoob

qhoo

qhuaj

qhuas

qhuav

qhuam

qhuag

qhuab

qhua

rhaj

rhas

rhav

rham

rhag

rhab

rha

rhej

rhes

rhev

rhem

rheg

rheb

rhe

rhij

rhis

rhiv

rhim

rhig

rhib

rhi

rhoj

rhos

rhov

rhom

rhog

rhob

rho

rhuj

rhus

rhuv

rhum

rhug

rhub

rhu

rhwj

rhws

rhwv

rhwm

rhwg

rhwb

rhw

rhaij

rhais

rhaiv

rhaim

rhaig

rhaib

rhai

rhauj

rhaus

rhauv

rhaum

rhaug

rhaub

rhau

rhawj

rhaws

rhawv

rhawm

rhawg

rhawb

rhaw

rheej

rhees

rheev

rheem

rheeg

rheeb

rhee

rhiaj

rhias

rhiav

rhiam

rhiag

rhiab

rhia

rhooj

rhoos

rhoov

rhoom

rhoog

rhoob

rhoo

rhuaj

rhuas

rhuav

rhuam

rhuag

rhuab

rhua

thaj

thas

thav

tham

thag

thab

tha

thej

thes

thev

them

theg

theb

the

thij

this

thiv

thim

thig

thib

thi

thoj

thos

thov

thom

thog

thob

tho

thuj

thus

thuv

thum

thug

thub

thu

thwj

thws

thwv

thwm

thwg

thwb

thw

thaij

thais

thaiv

thaim

thaig

thaib

thai

thauj

thaus

thauv

thaum

thaug

thaub

thau

thawj

thaws

thawv

thawm

thawg

thawb

thaw

theej

thees

theev

theem

theeg

theeb

thee

thiaj

thias

thiav

thiam

thiag

thiab

thia

thooj

thoos

thoov

thoom

thoog

thoob

thoo

thuaj

thuas

thuav

thuam

thuag

thuab

thua

tsaj

tsas

tsav

tsam

tsag

tsab

tsa

tsej

tses

tsev

tsem

tseg

tseb

tse

tsij

tsis

tsiv

tsim

tsig

tsib

tsi

tsoj

tsos

tsov

tsom

tsog

tsob

tso

tsuj

tsus

tsuv

tsum

tsug

tsub

tsu

tswj

tsws

tswv

tswm

tswg

tswb

tsw

tsaij

tsais

tsaiv

tsaim

tsaig

tsaib

tsai

tsauj

tsaus

tsauv

tsaum

tsaug

tsaub

tsau

tsawj

tsaws

tsawv

tsawm

tsawg

tsawb

tsaw

tseej

tsees

tseev

tseem

tseeg

tseeb

tsee

tsiaj

tsias

tsiav

tsiam

tsiag

tsiab

tsia

tsooj

tsoos

tsoov

tsoom

tsoog

tsoob

tsoo

tsuaj

tsuas

tsuav

tsuam

tsuag

tsuab

tsua

txaj

txas

txav

txam

txag

txab

txa

txej

txes

txev

txem

txeg

txeb

txe

txij

txis

txiv

txim

txig

txib

txi

txoj

txos

txov

txom

txog

txob

txo

txuj

txus

txuv

txum

txug

txub

txu

txwj

txws

txwv

txwm

txwg

txwb

txw

txaij

txais

txaiv

txaim

txaig

txaib

txai

txauj

txaus

txauv

txaum

txaug

txaub

txau

txawj

txaws

txawv

txawm

txawg

txawb

txaw

txeej

txees

txeev

txeem

txeeg

txeeb

txee

txiaj

txias

txiav

txiam

txiag

txiab

txia

txooj

txoos

txoov

txoom

txoog

txoob

txoo

txuaj

txuas

txuav

txuam

txuag

txuab

txua

xyaj

xyas

xyav

xyam

xyag

xyab

xya

xyej

xyes

xyev

xyem

xyeg

xyeb

xye

xyij

xyis

xyiv

xyim

xyig

xyib

xyi

xyoj

xyos

xyov

xyom

xyog

xyob

xyo

xyuj

xyus

xyuv

xyum

xyug

xyub

xyu

xywj

xyws

xywv

xywm

xywg

xywb

xyw

xyaij

xyais

xyaiv

xyaim

xyaig

xyaib

xyai

xyauj

xyaus

xyauv

xyaum

xyaug

xyaub

xyau

xyawj

xyaws

xyawv

xyawm

xyawg

xyawb

xyaw

xyeej

xyees

xyeev

xyeem

xyeeg

xyeeb

xyee

xyiaj

xyias

xyiav

xyiam

xyiag

xyiab

xyia

xyooj

xyoos

xyoov

xyoom

xyoog

xyoob

xyoo

xyuaj

xyuas

xyuav

xyuam

xyuag

xyuab

xyua

2.3. Tri-consonant syllables

Click on the syllables to hear what they sound like.

Syllables with Three Letter Consonant

j

s

v

m

g

b

_

hmlaj

hmlas

hmlav

hmlam

hmlag

hmlab

hmla

hmlej

hmles

hmlev

hmlem

hmleg

hmleb

hmle

hmlij

hmlis

hmliv

hmlim

hmlig

hmlib

hmli

hmloj

hmlos

hmlov

hmlom

hmlog

hmlob

hmlo

hmluj

hmlus

hmluv

hmlum

hmlug

hmlub

hmlu

hmlwj

hmlws

hmlwv

hmlwm

hmlwg

hmlwb

hmlw

hmlaij

hmlais

hmlaiv

hmlaim

hmlaig

hmlaib

hmlai

hmlauj

hmlaus

hmlauv

hmlaum

hmlaug

hmlaub

hmlau

hmlawj

hmlaws

hmlawv

hmlawm

hmlawg

hmlawb

hmlaw

hmleej

hmlees

hmleev

hmleem

hmleeg

hmleeb

hmlee

hmliaj

hmlias

hmliav

hmliam

hmliag

hmliab

hmlia

hmlooj

hmloos

hmloov

hmloom

hmloog

hmloob

hmloo

hmluaj

hmluas

hmluav

hmluam

hmluag

hmluab

hmlua

hnyaj

hnyas

hnyav

hnyam

hnyag

hnyab

hnya

hnyej

hnyes

hnyev

hnyem

hnyeg

hnyeb

hnye

hnyij

hnyis

hnyiv

hnyim

hnyig

hnyib

hnyi

hnyoj

hnyos

hnyov

hnyom

hnyog

hnyob

hnyo

hnyuj

hnyus

hnyuv

hnyum

hnyug

hnyub

hnyu

hnywj

hnyws

hnywv

hnywm

hnywg

hnywb

hnyw

hnyaij

hnyais

hnyaiv

hnyaim

hnyaig

hnyaib

hnyai

hnyauj

hnyaus

hnyauv

hnyaum

hnyaug

hnyaub

hnyau

hnyawj

hnyaws

hnyawv

hnyawm

hnyawg

hnyawb

hnyaw

hnyeej

hnyees

hnyeev

hnyeem

hnyeeg

hnyeeb

hnyee

hnyiaj

hnyias

hnyiav

hnyiam

hnyiag

hnyiab

hnyia

hnyooj

hnyoos

hnyoov

hnyoom

hnyoog

hnyoob

hnyoo

hnyuaj

hnyuas

hnyuav

hnyuam

hnyuag

hnyuab

hnyua

nchaj

nchas

nchav

ncham

nchag

nchab

ncha

nchej

nches

nchev

nchem

ncheg

ncheb

nche

nchij

nchis

nchiv

nchim

nchig

nchib

nchi

nchoj

nchos

nchov

nchom

nchog

nchob

ncho

nchuj

nchus

nchuv

nchum

nchug

nchub

nchu

nchwj

nchws

nchwv

nchwm

nchwg

nchwb

nchw

nchaij

nchais

nchaiv

nchaim

nchaig

nchaib

nchai

nchauj

nchaus

nchauv

nchaum

nchaug

nchaub

nchau

nchawj

nchaws

nchawv

nchawm

nchawg

nchawb

nchaw

ncheej

nchees

ncheev

ncheem

ncheeg

ncheeb

nchee

nchiaj

nchias

nchiav

nchiam

nchiag

nchiab

nchia

nchooj

nchoos

nchoov

nchoom

nchoog

nchoob

nchoo

nchuaj

nchuas

nchuav

nchuam

nchuag

nchuab

nchua

nkhaj

nkhas

nkhav

nkham

nkhag

nkhab

nkha

nkhej

nkhes

nkhev

nkhem

nkheg

nkheb

nkhe

nkhij

nkhis

nkhiv

nkhim

nkhig

nkhib

nkhi

nkhoj

nkhos

nkhov

nkhom

nkhog

nkhob

nkho

nkhuj

nkhus

nkhuv

nkhum

nkhug

nkhub

nkhu

nkhwj

nkhws

nkhwv

nkhwm

nkhwg

nkhwb

nkhw

nkhaij

nkhais

nkhaiv

nkhaim

nkhaig

nkhaib

nkhai

nkhauj

nkhaus

nkhauv

nkhaum

nkhaug

nkhaub

nkhau

nkhawj

nkhaws

nkhawv

nkhawm

nkhawg

nkhawb

nkhaw

nkheej

nkhees

nkheev

nkheem

nkheeg

nkheeb

nkhee

nkhiaj

nkhias

nkhiav

nkhiam

nkhiag

nkhiab

nkhia

nkhooj

nkhoos

nkhoov

nkhoom

nkhoog

nkhoob

nkhoo

nkhuaj

nkhuas

nkhuav

nkhuam

nkhuag

nkhuab

nkhua

nphaj

nphas

nphav

npham

nphag

nphab

npha

nphej

nphes

nphev

nphem

npheg

npheb

nphe

nphij

nphis

nphiv

nphim

nphig

nphib

nphi

nphoj

nphos

nphov

nphom

nphog

nphob

npho

nphuj

nphus

nphuv

nphum

nphug

nphub

nphu

nphwj

nphws

nphwv

nphwm

nphwg

nphwb

nphw

nphaij

nphais

nphaiv

nphaim

nphaig

nphaib

nphai

nphauj

nphaus

nphauv

nphaum

nphaug

nphaub

nphau

nphawj

nphaws

nphawv

nphawm

nphawg

nphawb

nphaw

npheej

nphees

npheev

npheem

npheeg

npheeb

nphee

nphiaj

nphias

nphiav

nphiam

nphiag

nphiab

nphia

nphooj

nphoos

nphoov

nphoom

nphoog

nphoob

nphoo

nphuaj

nphuas

nphuav

nphuam

nphuag

nphuab

nphua

nplaj

nplas

nplav

nplam

nplag

nplab

npla

nplej

nples

nplev

nplem

npleg

npleb

nple

nplij

nplis

npliv

nplim

nplig

nplib

npli

nploj

nplos

nplov

nplom

nplog

nplob

nplo

npluj

nplus

npluv

nplum

nplug

nplub

nplu

nplwj

nplws

nplwv

nplwm

nplwg

nplwb

nplw

nplaij

nplais

nplaiv

nplaim

nplaig

nplaib

nplai

nplauj

nplaus

nplauv

nplaum

nplaug

nplaub

nplau

nplawj

nplaws

nplawv

nplawm

nplawg

nplawb

nplaw

npleej

nplees

npleev

npleem

npleeg

npleeb

nplee

npliaj

nplias

npliav

npliam

npliag

npliab

nplia

nplooj

nploos

nploov

nploom

nploog

nploob

nploo

npluaj

npluas

npluav

npluam

npluag

npluab

nplua

nqhaj

nqhas

nqhav

nqham

nqhag

nqhab

nqha

nqhej

nqhes

nqhev

nqhem

nqheg

nqheb

nqhe

nqhij

nqhis

nqhiv

nqhim

nqhig

nqhib

nqhi

nqhoj

nqhos

nqhov

nqhom

nqhog

nqhob

nqho

nqhuj

nqhus

nqhuv

nqhum

nqhug

nqhub

nqhu

nqhwj

nqhws

nqhwv

nqhwm

nqhwg

nqhwb

nqhw

nqhaij

nqhais

nqhaiv

nqhaim

nqhaig

nqhaib

nqhai

nqhauj

nqhaus

nqhauv

nqhaum

nqhaug

nqhaub

nqhau

nqhawj

nqhaws

nqhawv

nqhawm

nqhawg

nqhawb

nqhaw

nqheej

nqhees

nqheev

nqheem

nqheeg

nqheeb

nqhee

nqhiaj

nqhias

nqhiav

nqhiam

nqhiag

nqhiab

nqhia

nqhooj

nqhoos

nqhoov

nqhoom

nqhoog

nqhoob

nqhoo

nqhuaj

nqhuas

nqhuav

nqhuam

nqhuag

nqhuab

nqhua

nrhaj

nrhas

nrhav

nrham

nrhag

nrhab

nrha

nrhej

nrhes

nrhev

nrhem

nrheg

nrheb

nrhe

nrhij

nrhis

nrhiv

nrhim

nrhig

nrhib

nrhi

nrhoj

nrhos

nrhov

nrhom

nrhog

nrhob

nrho

nrhuj

nrhus

nrhuv

nrhum

nrhug

nrhub

nrhu

nrhwj

nrhws

nrhwv

nrhwm

nrhwg

nrhwb

nrhw

nrhaij

nrhais

nrhaiv

nrhaim

nrhaig

nrhaib

nrhai

nrhauj

nrhaus

nrhauv

nrhaum

nrhaug

nrhaub

nrhau

nrhawj

nrhaws

nrhawv

nrhawm

nrhawg

nrhawb

nrhaw

nrheej

nrhees

nrheev

nrheem

nrheeg

nrheeb

nrhee

nrhiaj

nrhias

nrhiav

nrhiam

nrhiag

nrhiab

nrhia

nrhooj

nrhoos

nrhoov

nrhoom

nrhoog

nrhoob

nrhoo

nrhuaj

nrhuas

nrhuav

nrhuam

nrhuag

nrhuab

nrhua

nthaj

nthas

nthav

ntham

nthag

nthab

ntha

nthej

nthes

nthev

nthem

ntheg

ntheb

nthe

nthij

nthis

nthiv

nthim

nthig

nthib

nthi

nthoj

nthos

nthov

nthom

nthog

nthob

ntho

nthuj

nthus

nthuv

nthum

nthug

nthub

nthu

nthwj

nthws

nthwv

nthwm

nthwg

nthwb

nthw

nthaij

nthais

nthaiv

nthaim

nthaig

nthaib

nthai

nthauj

nthaus

nthauv

nthaum

nthaug

nthaub

nthau

nthawj

nthaws

nthawv

nthawm

nthawg

nthawb

nthaw

ntheej

nthees

ntheev

ntheem

ntheeg

ntheeb

nthee

nthiaj

nthias

nthiav

nthiam

nthiag

nthiab

nthia

nthooj

nthoos

nthoov

nthoom

nthoog

nthoob

nthoo

nthuaj

nthuas

nthuav

nthuam

nthuag

nthuab

nthua

ntsaj

ntsas

ntsav

ntsam

ntsag

ntsab

ntsa

ntsej

ntses

ntsev

ntsem

ntseg

ntseb

ntse

ntsij

ntsis

ntsiv

ntsim

ntsig

ntsib

ntsi

ntsoj

ntsos

ntsov

ntsom

ntsog

ntsob

ntso

ntsuj

ntsus

ntsuv

ntsum

ntsug

ntsub

ntsu

ntswj

ntsws

ntswv

ntswm

ntswg

ntswb

ntsw

ntsaij

ntsais

ntsaiv

ntsaim

ntsaig

ntsaib

ntsai

ntsauj

ntsaus

ntsauv

ntsaum

ntsaug

ntsaub

ntsau

ntsawj

ntsaws

ntsawv

ntsawm

ntsawg

ntsawb

ntsaw

ntseej

ntsees

ntseev

ntseem

ntseeg

ntseeb

ntsee

ntsiaj

ntsias

ntsiav

ntsiam

ntsiag

ntsiab

ntsia

ntsooj

ntsoos

ntsoov

ntsoom

ntsoog

ntsoob

ntsoo

ntsuaj

ntsuas

ntsuav

ntsuam

ntsuag

ntsuab

ntsua

ntxaj

ntxas

ntxav

ntxam

ntxag

ntxab

ntxa

ntxej

ntxes

ntxev

ntxem

ntxeg

ntxeb

ntxe

ntxij

ntxis

ntxiv

ntxim

ntxig

ntxib

ntxi

ntxoj

ntxos

ntxov

ntxom

ntxog

ntxob

ntxo

ntxuj

ntxus

ntxuv

ntxum

ntxug

ntxub

ntxu

ntxwj

ntxws

ntxwv

ntxwm

ntxwg

ntxwb

ntxw

ntxaij

ntxais

ntxaiv

ntxaim

ntxaig

ntxaib

ntxai

ntxauj

ntxaus

ntxauv

ntxaum

ntxaug

ntxaub

ntxau

ntxawj

ntxaws

ntxawv

ntxawm

ntxawg

ntxawb

ntxaw

ntxeej

ntxees

ntxeev

ntxeem

ntxeeg

ntxeeb

ntxee

ntxiaj

ntxias

ntxiav

ntxiam

ntxiag

ntxiab

ntxia

ntxooj

ntxoos

ntxoov

ntxoom

ntxoog

ntxoob

ntxoo

ntxuaj

ntxuas

ntxuav

ntxuam

ntxuag

ntxuab

ntxua

plhaj

plhas

plhav

plham

plhag

plhab

plha

plhej

plhes

plhev

plhem

plheg

plheb

plhe

plhij

plhis

plhiv

plhim

plhig

plhib

plhi

plhoj

plhos

plhov

plhom

plhog

plhob

plho

plhuj

plhus

plhuv

plhum

plhug

plhub

plhu

plhwj

plhws

plhwv

plhwm

plhwg

plhwb

plhw

plhaij

plhais

plhaiv

plhaim

plhaig

plhaib

plhai

plhauj

plhaus

plhauv

plhaum

plhaug

plhaub

plhau

plhawj

plhaws

plhawv

plhawm

plhawg

plhawb

plhaw

plheej

plhees

plheev

plheem

plheeg

plheeb

plhee

plhiaj

plhias

plhiav

plhiam

plhiag

plhiab

plhia

plhooj

plhoos

plhoov

plhoom

plhoog

plhoob

plhoo

plhuaj

plhuas

plhuav

plhuam

plhuag

plhuab

plhua

tshaj

tshas

tshav

tsham

tshag

tshab

tsha

tshej

tshes

tshev

tshem

tsheg

tsheb

tshe

tshij

tshis

tshiv

tshim

tshig

tshib

tshi

tshoj

tshos

tshov

tshom

tshog

tshob

tsho

tshuj

tshus

tshuv

tshum

tshug

tshub

tshu

tshwj

tshws

tshwv

tshwm

tshwg

tshwb

tshw

tshaij

tshais

tshaiv

tshaim

tshaig

tshaib

tshai

tshauj

tshaus

tshauv

tshaum

tshaug

tshaub

tshau

tshawj

tshaws

tshawv

tshawm

tshawg

tshawb

tshaw

tsheej

tshees

tsheev

tsheem

tsheeg

tsheeb

tshee

tshiaj

tshias

tshiav

tshiam

tshiag

tshiab

tshia

tshooj

tshoos

tshoov

tshoom

tshoog

tshoob

tshoo

tshuaj

tshuas

tshuav

tshuam

tshuag

tshuab

tshua

txhaj

txhas

txhav

txham

txhag

txhab

txha

txhej

txhes

txhev

txhem

txheg

txheb

txhe

txhij

txhis

txhiv

txhim

txhig

txhib

txhi

txhoj

txhos

txhov

txhom

txhog

txhob

txho

txhuj

txhus

txhuv

txhum

txhug

txhub

txhu

txhwj

txhws

txhwv

txhwm

txhwg

txhwb

txhw

txhaij

txhais

txhaiv

txhaim

txhaig

txhaib

txhai

txhauj

txhaus

txhauv

txhaum

txhaug

txhaub

txhau

txhawj

txhaws

txhawv

txhawm

txhawg

txhawb

txhaw

txheej

txhees

txheev

txheem

txheeg

txheeb

txhee

txhiaj

txhias

txhiav

txhiam

txhiag

txhiab

txhia

txhooj

txhoos

txhoov

txhoom

txhoog

txhoob

txhoo

txhuaj

txhuas

txhuav

txhuam

txhuag

txhuab

txhua

2.4. Quadra-consonant syllables

Click on the syllables to hear what they sound like.

Syllables with Four Letter Consonant

j

s

v

m

g

b

_

nplhaj

nplhas

nplhav

nplham

nplhag

nplhab

nplha

nplhej

nplhes

nplhev

nplhem

nplheg

nplheb

nplhe

nplhij

nplhis

nplhiv

nplhim

nplhig

nplhib

nplhi

nplhoj

nplhos

nplhov

nplhom

nplhog

nplhob

nplho

nplhuj

nplhus

nplhuv

nplhum

nplhug

nplhub

nplhu

nplhwj

nplhws

nplhwv

nplhwm

nplhwg

nplhwb

nplhw

nplhaij

nplhais

nplhaiv

nplhaim

nplhaig

nplhaib

nplhai

nplhauj

nplhaus

nplhauv

nplhaum

nplhaug

nplhaub

nplhau

nplhawj

nplhaws

nplhawv

nplhawm

nplhawg

nplhawb

nplhaw

nplheej

nplhees

nplheev

nplheem

nplheeg

nplheeb

nplhee

nplhiaj

nplhias

nplhiav

nplhiam

nplhiag

nplhiab

nplhia

nplhooj

nplhoos

nplhoov

nplhoom

nplhoog

nplhoob

nplhoo

nplhuaj

nplhuas

nplhuav

nplhuam

nplhuag

nplhuab

nplhua

ntshaj

ntshas

ntshav

ntsham

ntshag

ntshab

ntsha

ntshej

ntshes

ntshev

ntshem

ntsheg

ntsheb

ntshe

ntshij

ntshis

ntshiv

ntshim

ntshig

ntshib

ntshi

ntshoj

ntshos

ntshov

ntshom

ntshog

ntshob

ntsho

ntshuj

ntshus

ntshuv

ntshum

ntshug

ntshub

ntshu

ntshwj

ntshws

ntshwv

ntshwm

ntshwg

ntshwb

ntshw

ntshaij

ntshais

ntshaiv

ntshaim

ntshaig

ntshaib

ntshai

ntshauj

ntshaus

ntshauv

ntshaum

ntshaug

ntshaub

ntshau

ntshawj

ntshaws

ntshawv

ntshawm

ntshawg

ntshawb

ntshaw

ntsheej

ntshees

ntsheev

ntsheem

ntsheeg

ntsheeb

ntshee

ntshiaj

ntshias

ntshiav

ntshiam

ntshiag

ntshiab

ntshia

ntshooj

ntshoos

ntshoov

ntshoom

ntshoog

ntshoob

ntshoo

ntshuaj

ntshuas

ntshuav

ntshuam

ntshuag

ntshuab

ntshua

ntxhaj

ntxhas

ntxhav

ntxham

ntxhag

ntxhab

ntxha

ntxhej

ntxhes

ntxhev

ntxhem

ntxheg

ntxheb

ntxhe

ntxhij

ntxhis

ntxhiv

ntxhim

ntxhig

ntxhib

ntxhi

ntxhoj

ntxhos

ntxhov

ntxhom

ntxhog

ntxhob

ntxho

ntxhuj

ntxhus

ntxhuv

ntxhum

ntxhug

ntxhub

ntxhu

ntxhwj

ntxhws

ntxhwv

ntxhwm

ntxhwg

ntxhwb

ntxhw

ntxhaij

ntxhais

ntxhaiv

ntxhaim

ntxhaig

ntxhaib

ntxhai

ntxhauj

ntxhaus

ntxhauv

ntxhaum

ntxhaug

ntxhaub

ntxhau

ntxhawj

ntxhaws

ntxhawv

ntxhawm

ntxhawg

ntxhawb

ntxhaw

ntxheej

ntxhees

ntxheev

ntxheem

ntxheeg

ntxheeb

ntxhee

ntxhiaj

ntxhias

ntxhiav

ntxhiam

ntxhiag

ntxhiab

ntxhia

ntxhooj

ntxhoos

ntxhoov

ntxhoom

ntxhoog

ntxhoob

ntxhoo

ntxhuaj

ntxhuas

ntxhuav

ntxhuam

ntxhuag

ntxhuab

ntxhua

2.5. Syllables without Consonants

Click on the syllables to hear what they sound like.

Syllables with Four Letter Consonant

j

s

v

m

g

b

_

aj

as

av

am

ag

ab

a

ej

es

ev

em

eg

eb

e

ij

is

iv

im

ig

ib

i

oj

os

ov

om

og

ob

o

uj

us

uv

um

ug

ub

u

wj

ws

wv

wm

wg

wb

w

aij

ais

aiv

aim

aig

aib

ai

auj

aus

auv

aum

aug

aub

au

awj

aws

awv

awm

awg

awb

aw

eej

ees

eev

eem

eeg

eeb

ee

iaj

ias

iav

iam

iag

iab

ia

ooj

oos

oov

oom

oog

oob

oo

uaj

uas

uav

uam

uag

uab

ua